Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Pterolepis germanica kobylka teplomilná

Typický biotop
Xerotermné lesostepi a svetlé dubové lesy juhu Slovenska, u nás na severnej hranici rozšírenia
Charakter výskytu
Veľmi vzácny, zatiaľ na 4 lokalitách Slovenska; VI-IX
Status ochrany
DD

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved