Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Platycleis veyseli kobylôčka najmenšia

Typický biotop
Nižšie xerofilné travinnobylinné porasty suchých stepí a lesostepí, piesky a pieskové duny juhu Slovenska, u nás na severnej hranici rozšírenia
Charakter výskytu
Vzácny; VI-IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved