Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Pholidoptera frivaldskyi kobylka Frivaldského

Typický biotop
Vyššie travinno-bylinné a krovinné porasty vlhkých až suchých lúk a okrajov lesov a lesných svetlín
Charakter výskytu
Extrémne vzácny, v súčasnosti na 2 horských lokalitách Slovenska; VI-X
Status ochrany
EN, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved