Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Isophya modestior kobylka južná

Typický biotop
Okraje listnatých lesov a svetlé listnaté lesy, rúbaniská, lúky s rozptýlenou krovitou a stromovou vegetáciou, prevažne krovinná, menej bylinná vegetácia pod stromami a krami
Charakter výskytu
Zatiaľ zistený len na JZ Slovensku, dokumentovaný podľa sonogramu len v r. 2016, V–VII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved