Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Isophya modesta kobylka pomalá

Typický biotop
Lúky s rozptýlenou krovitou a stromovou vegetáciou, okraje lesov a rúbaniská, prevažne krovinná a bylinná vegetácia pod stromami a krami
Charakter výskytu
Vzácny, na teplých J a JZ svahoch podhorí juhu stredného a V Slovenska; V–IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved