Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Paracaloptenus caloptenoides koník Brunnerov

Typický biotop
Nízke travinnobylinné porasty suchých a mezických lúk, pasienkov a úhorov s výskytom obnaženej pôd
Charakter výskytu
Extrémne vzácny a doteraz na 2 lokalitách Slovenska; VI-IX
Status ochrany
Annex 2, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved