Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Omocestus petraeus koník skalný

Typický biotop
Nižšie travinnobylinné porasty suchých až mezických lúk a úhorov a piesočnatých stepí i mokradí
Charakter výskytu
Vácny druh, vyskytujúci sa na izolovaných lokalitách JZ a JV Slovenska; VII-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved