Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Isophya kraussi kobylka Kraussova

Typický biotop
Okraje lesov a rúbaniská, lúky s rozptýlenou krovitou a stromovou vegetáciou, prevažne krovinná (napr. dreviny pozdĺž tokov, mladé stromy), menej bylinná vegetácia pod stromami a krami
Charakter výskytu
Je to najbežnejší druh tohto rodu na Slovensku, V–IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved